תנאי השימוש בחוזה חופשי חודשי

עמוד הבית / רב קו / תנאי שימוש בחופשי חודשי


כרטיס חופשי חודשי הינו רכוש אגד תעבורה והוא מקנה למחזיק/ה בו זכות נסיעה חופשית בקווי אגד תעבורה בתנאים וההגבלות להלן:

כרטיס המנוי "חופשי חודשי", המונפק והנמכר ע"י חברת אגד תעבורה בע"מ הינו רכוש אגד תעבורה והוא מקנה למחזיק/ה בו זכות נסיעה חופשית בקווי אגד תעבורה בתנאים ובהגבלות הבאים:

  1. הנסיעה החופשית תתאפשר בחודש הקלנדרי המצויין על פני הכרטיס ובאזור המצויין על פני הכרטיס ואשר גבולותיו קבועים ומוגדרים כמפורט אצל המפקח על התעבורה והנוסע הוא האדם שפרטיו מצויינים על פני הכרטיס.
  2. המחזיק בכרטיס מתחייב להציגו בפני הנהג בעלותו לאוטובוס ולהציגו למבקר של אגד תעבורה בעת הצורך, וכן ולהציג בפני הנהג ו/או בפני המבקר, לפי דרישה, תעודה מזהה.
  3. במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או השחתה של הכרטיס, לא תהיה זכות לקבל כרטיס חלופי ו/או כל פיצוי אחר.
  4. העושה שימוש שלא כדין בכרטיס יהא צפוי להחרמת הכרטיס ולעונשים הקבועים בחוק.
  5. תנאי השימוש דלעיל הינם בהתאם להוראות המפקח על התעבורה וכפופים לשינויים.

עוד מאגד תעבורה